Wersja polskaEnglish version

Polityka Ochrony Środowiska

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Valeant Pharma Poland sp. z o.o.

Valeant Pharma Poland sp. z o.o. jako Spółka, której głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja hurtowa produktów farmaceutycznych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i wyrobów medycznych wytwarzanych w zakładach produkcyjnych międzynarodowego koncernu VALEANT Pharmaceuticals International , Inc.  mając na względzie dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo odbiorców a także swoich pracowników oraz  zapewnienie  ciągłego rozwoju Spółki w zgodzie z obowiązującym prawodawstwem i standardami ekologicznymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy deklaruje:

 • przestrzeganie prawa i obowiązujących standardów w ochronie środowiska
 • szkolenie pracowników w zakresie wypracowanych ogólnozakładowych zasad postępowania w zakresie ochrony środowiska
 • wprowadzanie rozwiązań proekologicznych, mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, a w szczególności:
 1. segregację odpadów i prawidłowe ich zagospodarowanie lub unieszkodliwienie we współpracy z innymi jednostkami mającymi niezbędne uprawnienia
 2. zapewnienie zgodnego z prawem poziomu recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych powstałych po produktach  wprowadzonych na rynek krajowy
 3. współdziałanie z organami prawa , w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów naszych działań
 4. monitorowanie ekologicznego cyklu życia naszych produktów
 5. propagowanie działań proekologicznych  wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych
 • przestrzeganie wymagań prawnych oraz standardów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • śledzenie, ocenianie i dokumentowanie oraz informowanie pracowników o ryzyku związanym z wykonywaniem zadań na poszczególnych stanowiskach pracy 
 • eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy
 • zapobieganie wypadkom, urazom oraz chorobom zawodowym
 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie BHP

Niniejsza Polityka jest uznawana przez kierownictwo Valeant Pharma Poland sp. z o.o. jako jeden z istotnych elementów strategii działania Spółki.