Wersja polskaEnglish version

Polityka jakości

„Jakość produktów oraz zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, konsumentów, użytkowników są dla Bausch Health Poland sp. z o.o. głównymi celami, dlatego we wszystkich obszarach organizacyjnych nasza spółka prowadzi działania zgodnie z wytyczonymi zasadami Polityki Jakości.

Stosowany w Bausch Health Poland sp. z o.o. System Jakości, oparty na europejskim systemie Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. GMP Good Manufacturing Practice) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (ang. GDP – Good Distribution Practice) daje pełną gwarancję, że nasze produkty lecznicze, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne oraz kosmetyki odpowiadają najwyższym standardom. Cele jakościowe są osiągane poprzez:

 • ciągłe doskonalenie i utrzymywanie skuteczności wdrożonego Systemu Jakości
 • zapewnienie skutecznego zarządzania i nadzoru nad procesami produkcyjnymi realizowanymi przez spółkę oraz przez zewnętrznych usługodawców
 • identyfikację zagrożeń, analizę ryzyka i eliminację istotnych, potencjalnych zagrożeń w procesie wytwarzania, magazynowania i dystrybucji naszych produktów
 • budowanie kultury organizacyjnej, w której jakość i bezpieczeństwo produktów jest podstawą wszystkich podejmowanych decyzji
 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy
 • ciągłe udoskonalanie produktów wchodzących w skład portfolio naszej spółki oraz rozwijanie i wdrażanie nowych produktów
 • właściwą i skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz współpracę z klientami, kontrahentami oraz instytucjami nadzorującymi
 • jasne określenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników, w tym kierownictwa spółki
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój ich świadomości w zakresie jakości oraz odpowiedzialności za wykonywaną pracę
 • uzyskanie na rynku krajowym i zagranicznym silnej pozycji poprzez wzrost sprzedaży oraz utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy
 • bieżące monitorowanie dostępności naszych produktów na rynku i podejmowanie niezbędnych działań dla zapewnienia ciągłości ich dostaw
 • ciągłe doskonalenie w zakresie jakości i efektywności podejmowanych działań.